ČL. I

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste poskytl/a naší společnosti INSTE Praha s.r.o., IČ: 106 64 483, se sídlem Křižíkova 123/69, 186 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 345623 (dále jen “společnost” nebo “provozovatel”).

Tímto dokumentem naplňujeme naší informační povinnost ve smyslu ust. čl. 12, čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

ČL. II

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost INSTE Praha s.r.o. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na adrese: info@inste.cz.

ČL. III

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje uživatele prostřednictvím registrace na webových stránkách („registrační údaje“), případně osobní údaje uživatele za účelem platby za zboží nebo služby provozovatele („platební údaje“). Údaje, které uživatel vkládá prostřednictvím generátoru pro účely vytvoření právních dokumentů („údaje pro generaci“), provozovatel nezpracovává, ani neshromažďuje. Údaje pro generaci jsou provozovatelem po vygenerování smlouvy (případně při opuštění procesu generace) smazány. Údaje pro generaci provozovatel uchovává pouze v případě, když je uživatel registrován, a to v rámci historie vygenerovaných dokumentů. Tyto dokumenty má uživatel možnost kdykoli sám smazat. Povinné registrační údaje jsou při registraci označeny. Bez udání těchto údajů nebude registrace provedena. Dobrovolné registrační údaje nemusí uživatel uvádět.

Společnost zpravidla zpracovává následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště
  • Telefonní čísla
  • E-mailové adresy
  • Cookies
  • IP adresa

ČL. IV

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává registrační údaje za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb stránek provozovatele pro registrované uživatele

Zpracování platebních údajů provádí provozovatel za účelem vyřízení platby a za účelem fakturačním, evidenčním a účetním.

ČL.V

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou důvěrné a nebudou zpřístupněny třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů a orgánů veřejné moci v souladu s planými právními předpisy.

Provozovatel, který je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR, je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele jen s jeho souhlasem. 

Veškeré osobní údaje uživatele jsou zpracovávány elektronicky a jsou uloženy na serveru provozovatele. Provozovatel s osobními údaji nakládá tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Přístup k osobním údajům uloženým na serveru mají jenom odpovědné osoby, které byly proškoleny o povinnostech plynoucích ze GDPR.

Osobní údaje uchovává a zpracovává provozovatel po dobu 10 let.

ČL. VI

SOUHLAS A PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 95/46/ES o ochraně jednotlivců se zřetelem na zpracování osobních údajů, zpracovával údaje uživatele a používal je k výše uvedeným účelům.

Uživatel je dále srozuměn s tím, že má právo přístupu k osobním údajům, je oprávněn je změnit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení čl. 14 - 21 GDPR, zejména právem na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů či výmaz osobních údajů. Souhlasí dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty provozovatelem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u provozovatele.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti